A partir de l'1 de gener de 2015, amb l'aprovació el passat 27 de febrer del Real Decret-llei 1/2015 de l'Impost Sobre Societats i la nova redacció de l'article 124, totes les associacions i entitats sense ànim de lucre tenen l'obligació de presentar l'Impost sobre Societats, amb l’excepció d’entitats amb ingressos inferiors als 50.000 euros anuals, i quan les seves rendes no exemptes quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 2.000 euros.
Modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.
 
Article 124. Declaracions.

1.    Els contribuents estaran obligats a presentar una declaració per aquest  impost en el lloc i la forma que es determinin pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.

La declaració es presentarà en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

Si a l’inici del termini indicat el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques no ha determinat la forma de presentar la declaració d’aquest període impositiu, la declaració es presentarà dins dels 25 dies naturals següents a la data d’entrada en vigor de la norma que en determini la forma de presentació. No obstant això, en aquest cas el contribuent podrà optar per presentar la declaració en el termini a què es referix el paràgraf anterior complint els requisits formals que s’hagin establit per a la declaració del període impositiu precedent.

3.   Els contribuents al fet que es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta llei estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes. No obstant això, els contribuents al fet que es refereix l'apartat 3 de l'article 9 d'aquesta Llei no tindran obligació de presentar declaració quan compleixin els següents requisits: a) Que els seus ingressos totals no superin 50.000 euros anuals. b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals. c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Article 9. Exempcions.

2.    Estaran parcialment exemptes de l’impost, en els termes que preveu el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats i institucions sense ànim de lucre a les quals sigui d'aplicació aquest títol.

3.    Estaran parcialment exempts de l’impost en els termes que preveu el capítol XIV, del títol VII, d’esta llei:
a)    Les entitats i institucions sense ànim de lucre no incloses en l’apartat anterior.
b)    Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.
c)    Els col•legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials i els sindicats de treballadors.
d)    Els fons de promoció d’ocupació constituïts a l’empara de l’article vint-i-dos de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.
e)    Les mútues col•laboradores de la Seguretat Social, regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
f)    Les entitats de dret públic Ports de l’Estat i les respectives de les comunitats autònomes, així com les autoritats portuàries.

Quines entitats han de declarar?
Els contribuents al fet que es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta llei estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes; amb l’excepció d’entitats, entre elles les petites entitats sense afany de lucre, amb ingressos inferiors als 50.000 euros anuals, i quan les seves rendes no exemptes quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 2.000 euros.

Quines rendes s'han de declarar?
La llei posa l'accent en l'obligació de declarar la totalitat de les rendes, exemptes i no exemptes. Les rendes exemptes tindran per tant que declarar-se encara que no tributin. Fins i tot, les entitats estan obligades a presentar la declaració de la totalitat d’aquelles rendes exemptes,  encara que no impliqui cap ingrés.

Quines rendes estan exemptes?

La Llei manté que estaran exemptes les rendes que obtenen les associacions i entitats sense ànim de lucre que constitueixin el seu objecte o finalitat específica i sempre que no tinguin la consideració d'activitat econòmica. En particular les quotes satisfetes pels associats, col•laboradors o benefactors podran estar exemptes, sempre que no suposin el dret a percebre una prestació o servei derivada d'una activitat econòmica.
CategorySin categoría

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies