Què és la llicència federativa?

És el títol que habilita a un esportista per participar en les activitats o competicions oficials organitzades per la Federació. I a més, és una assegurança que garanteix la responsabilitat civil i l’assistència sanitària en cas d’accident, en relació a la practica de l’esport.

La llicència federativa, habilita als seus titulars a participar en competicions oficials, organitzades per la Federació. Aquesta llicència te els efectes d’assegurança d’accidents i per obtenir-la s’ha de passar prèviament a la seva obtenció un reconeixement mèdic d’aptitud esportiva.