Assemblea

Convocatòria d’assemblea general ordinària

Data: dimecres 21 de juny de 2023
Hora: 18:30 h primera convocatoria i 19:00 h segona convocatoria
Lloc: Torre Jussana, Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, 30. 08035 – Barcelona.

O R D R E D E L D I A

1. Salutació del president
2. Recompte d’assistents i designació dels dos interventors
3. Lectura i aprovació de l’acta anterior
4. Liquidació económica de l’exercici 2022
5. Situació económica i presentació del pressupost de l’exercici 2023
6. Informe d’actuacions de l’exercici 2022
7. Proposta d’activitats per l’any 2023
8. Propostes dels assembleistes
9. Renovació càrrecs a la Junta Directiva
10. Adhesió de la federació a la Unió d’Esports de Catalunya (UEC)
11. Situació federats independents
12. Precs i preguntes
Al fi nal de l’Assemblea, es farà l’acte del lliurament dels premis 12 de Novembre corresponent a l’any 2022.

Josep Giménez Maluenda
President